Programme Period
Awards and Prizes
Registration and Submission
Eligibility Towards Counting and Judging
Awards
Terms and Conditions
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
การเข้าร่วม Hong Kong Top MICE Agent Awards (รางวัล)

 1. รางวัลนี้จะให้กับเอเย่นต์ MICE ในประเทศไทย ในรูปแบบบริษัท เท่านั้น

 2. เอเย่นต์ที่เข้าร่วมต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามเขตกฎหมายของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาของโครงการ โดยภายใต้การมอบรางวัลนี้ เอเย่นต์ที่เข้าร่วมทำการดำเนินธุรกิจและนำกรุ๊ป M&I ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของฮ่องกง เอเยนต์ที่เข้าร่วมต้องพร้อมยื่นเอกสารดังกล่าวหากมีการร้องขอ และเอเย่นต์ที่เข้าร่วมต้องรับรองว่าระเบียบการทั้งหมดได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมาย หากเอเย่นต์ที่เข้าร่วม หรือผู้เข้าร่วมละเลยการปฏิบัติตามกฎ อาจส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงที่จะปฏิเสธการเข้าร่วม

 3. รางวัลนี้จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB)

 4. เอเย่นต์ที่เข้าร่วมจะต้องให้ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงอาจร้องขอเป็นระยะๆ และต้องรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารที่ให้นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ การละเมิดข้อกำหนดใดๆ จะดำเนินการตัดสิทธิ์เอเยนต์ที่เข้าร่วมรับรางวัล การท่องเที่ยวฮ่องกงจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุน ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการถูกตัดสิทธิดังกล่าว

 5. การเข้าร่วมชิงรางวัลนี้ (i) ข้อมูลส่วนบุคคลของเอเย่นต์ที่เข้าร่วมจะถูกเก็บรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาโดยการท่องเที่ยวฮ่องกง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเอเย่นต์ของการท่องเที่ยวฮ่องกงและ/หรือผู้รับจ้างช่วง (sub-contractor) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารรางวัลดังกล่าว (ii) เอเย่นต์ที่เข้าร่วมจะถือว่าให้ความยินยอมและอำนาจของตนในการรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมูล และ (iii) หากเอเย่นต์ที่เข้าร่วมถอนความยินยอมและอำนาจที่ให้ดังที่กล่าวมาข้างต้นในระหว่างระยะเวลาโครงการ จะถือว่าเอเย่นต์ที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวยกเลิกการเข้าร่วมในการชิงรางวัลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเอเยนต์ที่เข้าร่วมจะถูกนำมาเก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อจุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมในรางวัลนี้เท่านั้น และข้อมูลจะถูกเก็บไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น เอเย่นต์ที่เข้าร่วมสามารถร้องขอการเข้าถึง และ/หรือยื่นคำร้องขอแก้ไข หรือถอนข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยในกรณีดังกล่าว เอเย่นต์ที่เข้าร่วมสามารถติดต่อหรือส่งอีเมลถึงตัวแทนในประเทศของการท่องเที่ยวฮ่องกง ตามหมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

 6. หากเกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าวจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวอ่องกง การท่องเที่ยวฮ่องกงมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในการเรียกร้องที่เห็นสมควร เอเย่นต์ที่เข้าร่วมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับการท่องเที่ยวฮ่องกงตามข้อกำหนดที่ได้กล่าวมา

 7. ในกรณีที่ส่งใบสมัครคืนแล้ว เอยนต์ที่เข้าร่วมต้องตกลงเพิ่มเติม โดยจะต้องตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับการเข้าชิงรางวัล และจะถือว่าเอเย่นต์ที่เข้าร่วมได้ตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดของกิจกรรม และ/หรือรางวัลที่จะได้รับมอบจากการท่องเที่ยวฮ่องกงจะอยู่ในดุลพินิจของการท่องเที่ยวฮ่องกงเป็นที่สุด

 8. เอเย่นต์ที่เข้าร่วมควรอ่านข้อความทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด โดยการเข้าร่วมชิงรางวัลนี้ จะถือว่าเอเย่นต์ที่เข้าร่วมทุกคนได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับรางวัลนี้แล้ว (ทั้งนี้รวมถึงข้อกำหนด และข้อความทั้งหมดในเอกสารนี้) และยอมรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับรางวัลนี้ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกัน เอเย่นต์ที่เข้าร่วมและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการแจ้งอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วว่า การท่องเที่ยวฮ่องกงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกรางวัลนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของการท่องเที่ยวฮ่องกง ในกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกรางวัลนี้เมื่อใดก็ตาม จะไม่มีผู้เข้าร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวฮ่องกง และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆต่อการท่องเที่ยวฮ่องกง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงระหว่างโครงการจะได้รับการประกาศบนเว็บเพจ (Landing page) โดยไม่มีการแจ้งเอเย่นต์ที่เข้าร่วมล่วงหน้า

 9. การท่องเที่ยวฮ่องกงถือสิทธิ์ขาดในการที่จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมชิงรางวัลของเอเย่นต์ที่เข้าร่วม หากการท่องเที่ยวฮ่องกงเห็นชอบ พิจารณาว่าเอเย่นต์ที่เข้าร่วมนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของรางวัลนี้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนด

 10. ในการเข้าร่วมชิงรางวัลนี้ เอเย่นต์ที่เข้าร่วมยินยอมให้การท่องเที่ยวฮ่องกง ใช้ชื่อ รูปภาพ ภาพถ่าย วิดิโอ การบันทึกเสียง ของเอเย่นต์ที่เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อจุดประสงค์ในการประสัมพันธ์และการตลาด

 11. เอเย่นต์ที่เข้าร่วมจะต้องไม่ทำซ้ำหรือเผยแพร่ใดๆที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนี้โดยไม่ได้รับความยินยอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากการท่องเที่ยวฮ่องกง ซึ่งการอนุญาตนั้นอาจได้รับการปฏิเสธ โดยมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของการท่องเที่ยวฮ่องกง

B. การใช้รางวัล

 1. เอเย่นต์ที่ชนะเลิศต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม M&I ที่เป็นความจริงและถูกต้องสำหรับการตัดสิน หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขดังกล่าว การท่องเที่ยวฮ่องกงขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ชนะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. รางวัลไม่สามารถโอน ลด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรางวัลอื่นได้

 3. ผู้ชนะในอันดับ 1-10 ‘Top 10 M&I Producers’ ต้องเสนอชื่อผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ต้องเสนอชื่อผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน จากบริษัทของท่านเองเพื่อเข้าร่วมการประกาศรางวัล the Awards Winner’s Familiarisation Trip cum Award Presentation และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดของทริปในฮ่องกงในเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งภายหลัง

 4. The ‘Top 3 M&I Producers’ สามารถแลกรับรางวัลได้คือ:

  โดยค่าใช้จ่ายที่จะสนับสนุนจะอยู่ในหมวด โรงแรมที่พัก, ค่าเช่าสถานที่, โปรแกรมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสุทธิ, ค่าอาหาร และค่าเดินทางฮ่องกง ทั้งนี้ขอ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าคอมมิชชั่น, ส่วนลด หรือดอกเบี้ย) ระยะเวลาการเดินทางสำหรับการดูงานดังกล่าวต้องอยู่ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เท่านั้น

  เอเยนต์ที่ชนะต้องทำการเสนอโปรแกรมการดูงานของลูกค้าของบริษัท ที่เดินทางมาที่ฮ่องกง หรือ การเดินทางมาฮ่องกงของพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ชนะ พร้อมกับหลักฐานการจองให้กับการท่องเที่ยวฮ่องกง เป็นเอกสารหรือสัญญาลงนาม และดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เสร็จก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทั้งนี้ต้องส่งกำหนดการเดินทางและเสนอราคาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดูงานให้กับการท่องเที่ยวฮ่องกงอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการดูงาน ซึ่งการท่องเที่ยวฮ่องกงจะยืนยันรายการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้จากรางวัล

  การท่องเที่ยวฮ่องกงจะให้การชำระเงินคืนจากรางวัล ‘Top 3 M&I Producers’ หลังจากการเดินทางเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการตรวจสอบใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่เป็นทางการที่เป็นต้นฉบับของเอเยนต์ที่ชนะเพื่อรับเงินคืนจากรางวัล, รายชื่อผู้เข้าร่วมขั้นสุดท้ายพร้อมชื่อบริษัทและตำแหน่ง, การดูงาน/กำหนดการเดินทางในประเทศฮ่องกง และสำนวนใบแจ้งหนี้และใบเสร็จที่ออกโดยผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตในฮ่องกง เอกสารที่ใช้สำหรับการรับชำระเงินคืนเหล่านี้ควรยื่นภายในหนึ่งเดือนนับจากการสรุปทริปการเดินทางดังกล่าว ในกรณีที่ส่งเอกสารดังกล่าวล่าช้า การคืนเงินจะอยู่ในดุลพินิจของการท่องเที่ยวฮ่องกง

  การท่องเที่ยวฮ่องกงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะระงับการจ่ายรางวัลใดๆ จนกว่าจะได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์


C. ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. รางวัลนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ 2561 (รวมทั้งสองวันนี้ด้วย) และต้องเดินทางมาถึงฮ่องกงก่อนหรือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ระยะเวลาโครงการ) กรุ๊ปที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 700 คนขึ้นไป ต้องส่งใบสมัครก่อนหรือภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 รางวัลใช้ได้เฉพาะกับกลุ่ม M & I ขาออกจากประเทศไทยที่เดินทางมาถึงฮ่องกงในช่วงระยะเวลาที่ได้กล่าวข้างต้น

 2. สำหรับการใช้ ‘Hong Kong Rewards!’ เอเย่นต์ที่เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ได้ระบุในใบสมัครเข้าชิงรางวัลนี้

 3. กรุ๊ป M&I แต่ละกรุ๊ปต้องมีผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ชาวฮ่องกงอย่างต่ำ 20 คน จากบริษัทเดียวกัน เดินมาถึงฮ่องกงและพักในฮ่องกงอย่างต่ำสองคืนติดต่อกัน หรือพักในฮ่องกง 1 คืนและ 2 คืนบนเรือ Cruise ที่เริ่มเดินทางออกและกลับจากฮ่องกงในทริปเดียวกัน

 4. ต้องให้ใบยืนยันการจองห้องพักโรงแรมพร้อมรายชื่อทั้งหมดและระยะเวลาการเข้าพักของกลุ่ม M&I ให้กับการท่องเที่ยวฮ่องกงก่อนออกเดินทาง

 5. ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงจะตอบกลับอีเมลใบสมัครเข้าชิงรางวัลที่สมบูรณ์ที่ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงได้รับภายใน 14 วันทำการ

 6. การท่องเที่ยวฮ่องกงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับใบสมัครเข้าชิงรางวัลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง การท่องเที่ยวฮ่องกงอาจตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากเอเย่นต์ที่เข้าร่วมดังกล่าวที่ไม่ชัดเจน กำกวม หรือไม่สมบูรณ์ และในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ การท่องเที่ยวฮ่องกงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะตัดสินใจโดยถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งจะมีผลผูกพันกับเอเย่นต์ที่เข้าร่วม

 7. การท่องเที่ยวฮ่องกงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควรในการถอดถอนหรือตัดสิทธิ์เอเย่นต์ที่เข้าร่วมซึ่งเห็นว่าเป็นการกระทำในลักษณะที่ขัดต่อผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวฮ่องกง หรือที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎหรือระเบียบที่บังคับใช้ในการเข้าชิงรางวัลนี้ หรือในกรณี (ข้อกังขา) เกิดการผิดกฎกติกา การโกง หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงใดๆ โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเอเย่นต์ที่เข้าร่วมที่ต้องรับรองและมั่นใจในคุณสมบัติตามเกณฑ์ทางกฎหมายในการที่จะเข้าร่วมขิงรางวัล

 8. การตัดสินของการท่องเที่ยวฮ่องกงในเรื่องใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับรางวัล จะถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพัน และและจะไม่มีการรับร้องเรียนใดๆ

 9. หากข้อความ หรือบทบัญญัติใดๆ ในเอกสารนี้ถูกกำหนดขึ้นโดยศาลที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆในการตัดสินขั้นสุดท้าย (เช่น หลังจากใช้วิธีการอุทธรณ์ทุกวิธีการทั้งหมดแล้วแต่กรณี) เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ข้อความหรือบทบัญญัตินั้น หรือส่วนที่เกี่ยวข้องจะถือว่าถูกลบทิ้ง และส่วนข้อความและบทบัญญัติที่เหลือจะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและมีผลในเขตศาลที่มีอำนาจดังกล่าว

 10. เอกสารและรางวัลนี้ อยู่ภายใต้การปกครองและการตีความตามกฎหมายของฮ่องกง